10 grudnia 2016

Białoruś

Od kiedy jesteśmy?

Rok 1938 można uznać za początek historii kapucynów na ziemi białoruskiej, kiedy to pierwsi bracia sprowadzili sie do miejscowości Przełom. Klasztor ten powstał w ramkach rozwoju struktur Zakonu w granicach Polski. Czasy Drugiej Wojny Światowej i reżimu ateistycznego doprowadziły klasztor do upadku. Na Białorusi pozostało dwóch braci, a w latach 80. potajemnie wstąpiło do Zakonu jeszcze dwóch. Na moment upadku reżimu ateistycznego na Białorusi było trzech braci kapucynów, którzy mieszkali w pojedynkę i pełnili obowiązki proboszczów.

W latach 1988-90, kiedy zliberalizowała się praktyka władz radzieckich względem Kościoła, z przejściową pomocą duszpasterską udawali się na Białoruś niektórzy bracia z Prowincji Warszawskiej. Regularna pomoc personalna dla braci na Białorusi okazała się możliwa od 1990 r. Odpowiadając na widoczny rozwój Zakonu na Białorusi, Minister Generalny wydał dekret podnoszący tę obecność do rangi Wiceprowincji, który wszedł w życie w 1997 r. Od 2015 po zmianie struktur zakonnych Bracia na Białorusi funkcjonują jako Kustodia Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów.

Jaki jest cel naszego pobytu?

Na początku swojego dzieła celem braci było szerzenie i podtrzymywanie wiary oraz budzenie powołań wśród miejscowej ludności. Dzięki swojej pracy mogą się pochwalić wzrostem obecności liczby kapucynów i dużym wkładem w rozwój infrastruktury kościelnej. Dzięki rozkwitowi duszpasterstwa możliwe było ożywienie życia Kościelnego na Białorusi.

Rodzaje prowadzonego duszpasterstwa?

Bracia z Polski zaangażowani są w duszpasterstwo w podlegających im parafiach . Msze są prowadzone po białorusku i polsku. Rozwijają się wspólnoty parafialne, takie jak: neokatechumenat, Legion Maryi, AA, Al-Anon, Kościół Domowy, Kółka Rodzinne, Kółka Różańcowe, Grupa Wspomożycieli Dusz Czyścowych oraz Franciszkański Zakon Świecki. Przy parafiach odbywają się katechezy dla dzieci i młodzieży.

Na obecnym etapie rozwoju Kustodii głównym kierunkiem działalności jest duszpasterstwo parafialne oraz prowadzenie prac budowlanych i remontowych. Warto odznaczyć, że wielu duszpasterzy kapucyńskich otwartych jest na nowoczesne sposoby nowej ewangelizacji — prowadzenie pielgrzymek młodzieżowych, rekolekcji, poparcie dla ruchów religijnych, jak na przykład neokatechumenat, szkoła życia chrześcijańskiego, spotkania małżeńskie. W pewnym zakresie bracia prowadzą działalność wydawniczą i komercyjną. Również pojawiają się nowe inicjatywy pojedynczych braci (edukacyjne, charytatywne, ekumeniczne) oraz nowe rodzaje posług (praca w kurii diecezjalnej, na uczelni katolickiej, duszpasterstwo diaspory, duszpasterstwo osób uzależnionych), jakie z czasem mogą się rozwinąć.

Trudności

Nowi bracia po początkowym duszpasterstwie w języku polskim muszą nauczyć się i kontynuować pracę w języku rosyjskim, a następnie przejść na białoruski.

Jako ciekawostkę można dodać, że na Białorusi głównie używanym językiem jest rosyjski. Bracia kapucyni starają się kultywować język białoruski. Odbywa się to za pomocą odprawiania mszy i używaniu białoruskiegona co dzień.

Do trudności w życiu duchowym można odnieść brak miejscowej wieloletniej wypracowanej tradycji zakonnej.

Plany – wyzwania, zagrożenia

Na Białorusi przez wiele lat nie było budowanych nowych kościołów, a stare wymagają remontu. Wiernych przybywa i czasem aby móc odprawić mszę musimy wynajmować sale. W tym przypadku problemem  jest brak miejsca. Obecnie powstają nowe kościoły, również z inicjatywy braci kapucynów.

Bracia kładą szczególny nacisk na ewangelizację oraz głoszenie dobrej nowiny wśród ludzi. Chcemy jak najwięcej pracować z, ludźmi tak aby Bóg mógł zagościć w każdym z domów.

Potrzeby

Na pewno potrzebują rąk do pracy. Jednak ważne jest to aby była szerzona informacja na temat białoruskiego kościoła katolickiego w świecie. Bracia proszą o pamięć w modlitwie za nich, innych kapłanów oraz za wiernych żyjących na Białorusi.

Placówki i Bracia 

Obecnie Kustodia posiada osiem placówek, w których pracuje dwudziestu sześciu braci, a w tym trzech Polaków:

 

br. Tadeusz Kowalski Pochodzi z Rozłóg.Pracuję w Dokszycach, dojazdowy proboszcz w miejscowości Biahomal, duszpasterz trzeźwościowy;

Ariusz

br. Ariusz Malyska Pochodzi z Korszy. Pracuję w Wilnie, prowadzi parafie dla mniejszości białoruskiej na Litwie, odpowiedzialny za formacje w Kustodii;

br. Wojciech Wróblewski

br. Wojciech Wróblewski Pochodzi z Opoczna. Jest kucharzem, prowadzi zakrystie.