KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

23 października, 2019

Rozważanie Słowa Bożego przygotowane przez Kongregacje do Spraw Ewangelizacji Narodów na 23.10.2019

W całym Liście do Rzymian św. Pawel utrzymuje, że bezużytecznym jest poleganie na Prawie Mojżeszowym, ponieważ nie uwalnia ono ludzkości, ale wręcz zniewala i potępia. Przed nadejściem Prawa  grzech i śmierć były już na świecie z powodu Adama.

Zgodnie z prawem naturalnym zapisanym w sercach wszystkich, osobista odpowiedzialność za grzech pozostała taka sama dla wszystkich. Jednak po otrzymaniu Prawa, Żydzi widzieli tylko wzrost ich odpowiedzialności, a tym samym własne wady.

 Oczekiwania Żydów były następujące: w dniach ostatecznych, kiedy Mesjasz

 przybędzie, przyniesie nowe Prawo lub reinterpretację Prawa.

 Ten okres, który Paweł nazywa „pełnią czasu”, został zainaugurowany przez narodziny i Tajemnicę Paschalna Chrystusa, Namaszczonego Syna Boga. Paweł uczy, że wraz z Jego przyjściem uwolniliśmy się od Prawa, ponieważ łaska Pana Jezusa zaczęła królować.

Apostoł Pawel skupia się na negowaniu zarzutów głoszonych przez fałszywych braci o konieczności obrzezania.

Paweł stwierdza, że Prawo było mimowolnie przyczyną rozprzestrzeniania się grzechu i potwierdza, że chrześcijanin, który przyłączył się do Paschalnego Misterium Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, nie chce mieć nic więcej do czynienia z grzechem i jego konsekwencjami.  

Fakt, że usprawiedliwienie Chrystusa przynosi odkupienie, życie i wolność wszystkim, nie oznacza, że grzesznik może nadal grzeszyć w taki sam sposób, jak wcześniej. Autentyczny chrześcijanin uważa się za umarłego dla grzechu i żyje wyłącznie dla Boga. Nie podlegając już Prawu, ale pod ochroną łaski, chrześcijanin jest zachęcany do ofiarowania siebie by praktykować dobro, wzajemną miłość i sprawiedliwość w służbie Bogu dla dobra innych. To jest wielka misja ewangelizacyjna Kościoła.

Odkupienie sprawia, że odradzamy się na nowo dzięki więzi synowskiej z Ojcem i rozpoczynamy nowe życie w świetle Ducha Świętego. To nauczanie Pawła dotyczące Prawa jest doskonale dopasowane do nauczania Jezusa.  Zarządca, który popełnił błąd, nieposłuszny jednoznacznej woli swego pana, zostanie ukarany surowiej niż sługa, który popełnił ten sam błąd, ale nie zdawał sobie sprawy z wymagań pana.

Ci którzy posiadają autorytet religijny, polityczny, gospodarczy, prawny lub wojskowy zostaną poważniej potraktowani i ukarani jeśli będą nadużywać swoje upoważnienia by uciskać i wykorzystywać ludzi. 

Pytanie Piotra: „Panie, czy ta przypowieść jest przeznaczona dla nas czy dla wszystkich?” (Łk 12,41) Otwiera horyzont na wspólnotowy wymiar czujności. 

Jest skierowana do wszystkich członków wspólnoty Kościelnej, każdy z nich jest zaproszony do wykonywania swojego zadania z wiernością, codziennie, bez odkładanie czegokolwiek na jutro. 

Wielkie wyzwanie, jakim jest służenie Jezusowi Chrystusowi i Jego Ewangelii jest ważniejsze niż jakiekolwiek wykorzystywanie swojej pozycji do własnych celów. Dotyczy to przede wszystkim liderów społeczności chrześcijańskich.  Jezus pochwala uczciwego i mądrego zarządcę, który nie jest zafascynowany władzą i który zarządza poddanym sobie dobrem z mądrością. 

Zarządzanie dobrami ziemi w uczciwość, sprawiedliwość i przejrzystość to kwestie o dużym znaczeniu w świecie współczesnym, świecie ogarniętym drapieżną chciwością w skali globalnej, w których ludzie są często warci mniej niż produkty i rzeczy.

Niewierny sługa, jest w swoim sercu przekonany, że przybycie Pana jest daleko. Ci, którzy decydują się na wykluczenie Boga ze swoich serc będą mieli trudność w rozpoznawaniu boskiego plan dla siebie. 

Ewangelia głosi, że Pan przyjdzie ponownie jako sędzia, a wszyscy ludzie będą rozliczać własne życie.  Społeczność chrześcijańska jest domem Ojca, w którym celebrowane jest życie i miłość.  To wybory każdego z nas spowodują nagrodę lub wykluczenie.

Misja Kościoła, właśnie dlatego, że jest kierowana przez pewność zwycięstwa i miłosierną miłość, nie boi się walki przeciwko złu we wszystkich jego postaciach.  Od wierzących, którym wiele zostało dane, wiele jest wymagane - ofiarowanie, głoszenie i wyraźne  świadczenie, że zbawienie od zła i śmierci przychodzi tylko od Jezusa Chrystusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram