KUPUJĄC U NAS, WSPIERACIE MISJE W RÓŻNYCH KRAJACH

19 listopada, 2017

„STRAŻNICY PORANKA”

Szwecja, jeden z najbardziej zsekularyzowanych krajów Europy, raczej nie kojarzy się z prężnie rozwijającą się wspólnotą Kościoła katolickiego. A jednak ...

NIEPOKORNI WIKINGOWIE

Historia Kościoła katolickiego w tym kraju jest długa i barwna. Średniowieczni Wikingowie siali grozę i zniszczenie w ówczesnej chrześcijańskiej już Europie. Długo opierali się przed przyjęciem Ewangelii. Był to lud surowy i wojowniczy, po­siadający własne pismo, mitologię i system wie­rzeń oraz mający głęboką świadomość własnej odrębności kulturowej. Mozolną pracę nad ich ewangelizacją rozpoczął Św. Ansgar już w 829 r., zakładając pierwszą chrześcijańską wspólnotę w ważnej dla Wikingów osadzie o nazwie Birka, niedaleko dzisiejszego Sztokholmu. Jego misja okazała się jednak nietrwała, a proces chrystia­nizacji tego dumnego skandynawskiego ludu długi i mozolny.

KRÓL OCHRZCZONY W ŹRÓDEŁKU

Momentem przełomowym w chrystiani­zacji Szwecji było nawrócenie się króla Olofa Skotkonunga. Miało to miejsce ok. roku 1000. Pobożna legenda głosi, iż został ochrzczony przez angielskiego biskupa misyjnego św. Sigfrida w źródełku tryskającym przy kościele w Husaby, miejscowości położonej na terenie pa rafii Skovde, gdzie aktu alnie posługuję. Wspomniane źródełko do dzisiaj stanowi atrakcję turystyczną.

PATRON SZWECJI – ŚW. ERYK

Męczeńska śmierć króla Ery­ka IX Jedvardssona, którą poniósł w roku 1160, w cza­sie poświęcenia ufundowa­nego przez siebie kościoła w Uppsali, i jego późniejsza kanonizacja umocniły pozycję chrześcijaństwa i doprowadziły do definitywnej chrystianizacji kraju. Św. król Eryk jest dziś patronem Sztok­holmu (jego wizerunek do dziś widnieje w godle miasta), Szwecji i naszej katolickiej diecezji.

BRYGIDA SZWEDZKA – BOHATERKA NARODOWA

Późne średniowiecze było złotym okresem kato­licyzmu w Szwecji. W tym czasie Kościół wydał wielu świętych, a wśród nich najbardziej znaną św. Brygidę Szwedzką, patronkę Szwecji i współ­patronkę Europy, z której Szwedzi do dziś są bardzo dumni. Nawet luteranie i niewierzący po­strzegają ją jako swego rodzaju bohaterkę narodową. Klasztor brygidek, który założyła jej cór­ka bl. Katarzyna w malowniczej Vadstenie, przez wieki był i nadal jest ważnym ośrod­kiem pielgrzymkowym i kulturotwórczym.

LUD BRONI SWOJEJ WIARY

Wszystko zmieniło się w 1523 r., kiedy do władzy doszedł król Gustaw I Waza. Wy­zwolił on Szwecję spod wpływów duń­skich, czym zasłużył sobie na miano bohatera narodowego. Z powodów głównie politycznych przyjął jed­nak i narzucił swoim poddanym wiarę luterańską. Pomógł mu w tym wydatnie bp Olaus Petri - gorący zwolennik nauk Mar­cina Lutra. Nie pomogły pro­testy niektórych katolickich biskupów. Szwedzcy chłopi chwycili nawet za broń w obro nie katolickiej wiary. Te powstania ludowe zostały jednak stłumione i konsekwentnie przemilczane przez późniejszych historyków.

POLKA NA SZWEDZKIM TRONIE

Próba rekatolicyzacji kraju podjęta przez pobożną Polkę, a szwedzką królową Katarzynę Jagiellonkę (1526-1583), córkę Zygmunta I Starego i Bony Sforzy, wydaną za Jana III Wazę, króla Szwecji, też się nie powiodła Konwersje na katolicyzm karane były banicją i konfiskatą mienia, a Kościół katolicki praktycznie przestał istnieć. Dopiero w 1781 r. król Gustaw III pozwolił katolikom innych narodowości, przebywającym w Szwecji, na spełnianie praktyk religijnych. Stanowili oni niewielką, zmarginalizowaną grupę, która w sposób heroiczny trwała przy swojej wie­rze i z czasem stała się podwaliną dla odrodzenia się katolicyzmu w tym północnym kraju.

KOŚCIÓŁ W DIASPORZE

Może trudno w to uwierzyć, ale na dekret o wol­ności religijnej w tym uchodzącym za bardzo postępowy kraju trze ba było czekać aż do 1951 r. Dekret ten wszedł w życie dopiero w 1952 r. Były to czasy, kiedy Szwecja otworzyła swoje granice na licznych imigrantów. Wielu spośród nich było katolikami. Dzięki temu liczba katolików zaczęła gwałtownie wzrastać, a Kościół się odradzać. Szwecja powoli przeobrażała się w społeczeństwo wielokulturowe i wieloreligijne. Jednocześnie jednak szybko postępo­wała sekularyzacja i odchodzono od tradycyjnych chrześcijańskich wartości. Katolicy są tu Kościo­łem w diasporze. Stanowimy niewiele ponad 1% tej dziesięciomilionowej populacji. Jest jedna ka­tolicka diecezja podzielona na ok. 40 parafii.

MISJA KAPUCYNÓW

Pierwsi kapucyni przybyli tu z Polski w paździer­niku 1986 r. Początki nie były łatwe. Bracia spo­tkali tu Kościół i społeczeństwo mocno różniące się od polskiego. Nauczenie się nowego trudnego języka też było nie lada wyzwaniem. Dziś jest nas tu dziesięciu. Po­sługujemy Polakom rozsianym po całym zachodnim wybrze­żu i prowadzimy też cztery szwedzkie parafie. Tutejszy Kościół rekrutuje się głów­nie spośród imigrantów i ich potomków. Każda z naszych parafii skupia wiernych kil­kudziesięciu różnych narodowości. Sprawia to, iż Kościół nasz ma wyraźne oblicze misyjne, ponieważ duża część naszych wiernych pochodzi z krajów uwa­żanych za misyjne, z Afryki, z różnych stron Azji, a także z Ameryki Łacińskiej. Każdego roku do Ko­ścioła dołącza też - po dwuletnim przygotowaniu - grupa konwertytów wywodzących się z różnych Kościołów protestanckich bądź ze środowisk reli­gijnie obojętnych. Zdarzają się i chrzty dorosłych.

SPOŁECZEŃSTWO POSTSEKULARYZACJI

Świadectwo wyzna­wanej wiary, obecność Jezusa w Eucharystii, duchowość maryjna i wierność tradycyjnym wartościom w świecie, gdzie są one coraz bar­dziej rozmyte - sprawiają, że dla wielu współczesnych Szwe­dów katolicyzm staje się atrakcyjny. Nasz biskup powtarza czę­sto, że żyjemy w społeczeństwie dotkniętym postsekularyzacją, wszak zauważamy coraz większą ciekawość i otwartość na kwestie wiary. Pracując tu, czujemy się trochę jak "strażnicy poranka". Mamy nadzieję, że to, co dziś staramy się mozolnie siać, przyniesie owoc w następnych dziesięcioleciach. Otuchy dodaje nam fakt, że i papież Franciszek zauważył po­tencjał naszego niewielkiego liczebnie Kościoła, kreując kardynałem na ostatnim konsystorzu bi­skupa naszej diecezji Andersa Arboreliusa.

 

Br. Robert M. Żuczkowski OFM Cap

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

cart linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram